Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

My reading

3 Post(s)

Vấn đề chính trị trong một doanh nghiệp 23 June, 2019

Bất kỳ nơi doanh nghiệp lớn nào tôi từng làm đều có vấn đề chính trị. Nơi rất không ổn, nơi thì chấp nhận được ở mức độ nào đó. Tuy vậy chưa…

Làm sao để đọc hết một cuốn sách trong vòng 7 ngày 20 June, 2019

Để bắt kịp với lượng việc ngày càng nhiều và càng thử thách, việc đọc sách để cập nhật kiến thức là không tránh khỏi. Vấn đề là có quá nhiều…

Danh sách những blog theo dõi 02 January, 2018

Tập hợp danh sách những blog cá nhân viết về JavaScipt, ReactJS, D3js và lập trình nói chung. Lý do phải có riêng phần này bởi việc follow…