Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Nghĩ lớn, bước nhỏ, đi nhanh, đổi kịp

Nhân dịp phải làm OKR (Objective & Key Result) cho bản thân trong năm 2019, và tình cờ đọc tư vấn của Mr. Nguyễn Huyền Linh cho các doanh nghiệp nhỏ (tại Facebook của anh), muốn copy paste lại để nghĩ cách áp dụng những thứ này cho mình, coi mình như 1 SME trong 1-3 năm tới.

NGHĨ LỚN, BƯỚC NHỎ, ĐI NHANH, ĐỔI KỊP Nguyễn Huyền Linh. 28.12.2018

Câu này tôi nghe được từ chuyên gia Nguyễn Trần Quang trong BeachCamp Xây Dựng Chiến Lược 2019. Câu này ý nghĩa quá hay, xúc tích. Tôi xin mạn phép được trính lời để dẫn giải thêm cho cộng động SME.

NGHĨ LỚN: Tuy là SME nhưng cũng phải mạnh dạn nghĩ lớn, nghĩ về tầm nhìn 5 – 10 năm nữa doanh nghiệp mình sẽ vươn lên lớn mạnh đến đâu. Hãy mạnh dạn nghĩ, và dùng SMART để soi tính hợp lý và khả thi của mục tiêu này.

  • Specific: Mục tiêu này phải cụ thể;
  • Measurable: Mục tiêu này phải đo lường được;
  • Achievable: Mục tiêu này phải khả thi;
  • Realistic: Mục tiêu này phải thực tế, không viễn vông;
  • Time-bound: Mục tiêu này phải có thời gian cụ thể hoàn thành.

Nếu mục tiêu đã thỏa được 5 chữ SMART rồi thì SMARTER, nghĩa là:

  • Engagement: Cam kết sẽ đạt được mục tiêu này
  • Relevant: Tất Cả tập thể thành viên công ty phải đồng lòng cam kết sẽ đạt được mục tiêu vì mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được, trừ khi mình không muốn đạt.

BƯỚC NHỎ: Đây là cách thức rất khoa học để triển khai thực hiện mục tiêu của NGHĨ LỚN. Tức là chia nhỏ Mục Tiêu thành các Bước Nhỏ để thực hiện, theo dõi việc thực hiện bằng SIPOC, Kết quả (Output) của Bước Nhỏ số 1 là Input của Bước Nhỏ số 2, cứ thế mà cho đến Bước NHỏ cuối cùng là mục tiêu thành công.

ĐI NHANH: Khi đã chia được ra cụ thể các BƯỚC NHỎ, thì con đường đã quá rõ ràng, sáng sủa thì phải tổ chức DII NHANH, dùng SIPOC để theo dõi đánh giá để chắc việc đi nhanh có kết quả

ĐỔI KỊP: Dùng SIPOC soi rọi tiến trình đường đi có trở ngại gì không. Nếu có thì ĐỔI KỊP ngay vì tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bài bãn.

Hope it helpful.