Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Linux - Tìm và đóng ứng dụng đang chiếm cổng của mình

Bài toán: Chạy app bị báo cổng 3000 bị chiếm, cần tìm ứng dụng nào đang chiếm cổng 3000 này để đóng nó đi.

Thực hiện:

Chạy lệnh sau để biết ứng dụng nào đang chiếm cổng 3000

lsof -i tcp:3000

Ứng dụng này sẽ cố số PID là xXxXx chẳng hạn. Chạy lệnh tiếp theo để ngắt nó đi:

kill -9 xXxXx

Ghi chú:

lsof là lệnh gì?

lsof viết tắt của 2 lệnh:

 • ls, một lần nữa là viết tắt của lsist.
 • of, một lần nữa là viết tắt của open files.

Đây là lệnh giúp liệt kê thông tin về các files nào đó đang được chạy trong rất nhiều tiến trình khác nhau. Trong thế giới của linux, mọi thứ đều là files (pipes, sockets, thư mục, thiết bị, v.v.v). Vì vậy, khi sử dụng lsof, ta có thể lấy được thông tin về bất kỳ "files" nào đang được mở (chạy).

Kết quả chạy lsof là gì?

Trông giống như bên dưới đây, tất nhiên là sẽ dài hơn rất nhiều. Dài bao nhiêu phụ thuộc máy ta đang có bao nhiêu tiến trình đang thực thi.

COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
node  16274 ngminhtrung  13u IPv6 199365   0t0 TCP *:3000 (LISTEN)

Các cột hiện ra bao gồm: COMMAND, PID, USER, FD, TYPE, DEVICE, SIZE/OFF, NODE, NAME. Trong các cột này, cột FDTYPE cần thêm lưu ý cho các ký hiệu như:

 • Với cột FD (File Descriptor):

  • cwd = thư mục hiện hành (**current working directory)
  • rtd = root directory
  • txt = program text (code và data)
  • mem = memory-mapped file
  • 1u thực chất là mô tả về file, theo sau nó là u, r, w. r là quyền đọc (read), w là quyền viết (write), và u là quyền đọc và viết.
 • Với cột TYPE - loại của files: DIR (thư mục), REG (file thông thường), CHR (file ký tự đặc biệt), FIFO (First In First Out).

Xem tiến trình chạy trên 1 cổng cụ thể nào đó

lsof -i TCP:số_cổng

hoặc trên 1 dải các cổng, ví dụ từ 1 đến 1024

lsof -i TCP:1-1024

Tham khảo sau này