Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Linux - Chụp ảnh màn hình trong chế độ TTY

How to Take a Screenshot of the Terminal Output in Text Mode (TTY) - Ubuntu/Linux Mint http://www.upubuntu.com/2013/01/how-to-take-screenshot-of-terminal.html

Nếu viết bài về Linux, chắc chắn có lúc ta muốn chụp lại màn hình dòng lệnh từ chế độ tty (chế độ này có thể được gọi ra thông qua tổ hợp phím Ctrl + Alt + Fi, trong đó Fi là một trong các phím từ F1 đến F6). Vụ chụp màn hình này cũng đơn giản thôi, chủ yếu thông qua công cụ fbcat có sẵn từ repo chính thức của Ubuntu.

Bước 1: Cài đặt fbcat để chụp ảnh đuôi .ppm

Mở terminal và gõ câu lệnh sau:

sudo apt-get install fbcat

Và giờ, bên trong chế độ tty, để chụp màn hình ta gõ lệnh:

sudo fbcat > image.ppm

Bước 2: Cài đặt imagemagick để convert ra đuôi .png

Do fbcat chỉ hỗ trợ định dạng ppm, để chuyển sang định dạng png hoặc jpg phổ thông, ta cần cài thêm ImageMagick thông qua:

sudo apt-get install imagemagick

Rồi gõ dòng lệnh sau để convert ảnh:

convert image.ppm output.png