Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Javascript - inititalValue trong reduce() có quan trọng không?

Đọc code mẫu về hàm reduce() trong MDN, thấy hàm reduce() khá "đơn giản".

const array1 = [1, 2, 3, 4];
const reducer = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;

// 1 + 2 + 3 + 4
console.log(array1.reduce(reducer)); // output: 10

console.log(array1.reduce(reducer, 5)); // output: 15

Số 5console.log() thứ 2 chính là initialValue, một tham số truyền vào cho reduce() nhưng không bắt buộc, chỉ là dạng "optional".

Yeap, nó "optional", nhưng nó có quan trọng không? Câu trả lời là . Và "có lẽ" là nên tạo thói quen thêm initialValue cho mọi lần sử dụng reduce().

Hãy xem đoạn code sau (cũng trong hướng dẫn của MDN), mục đích là để xóa các item bị trùng trong một array:

var data = [1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 4];
var removeDuplicate = (finalItemList, currentItem) => {
  const length = finalItemList.length;
  if (length === 0 || finalItemList[length - 1] !== currentItem) {
    finalItemList.push(currentItem);
  } 
  return finalItemList;
}
var finalResult = data.sort().reduce(removeDuplicate);

Nhìn qua logic có vẻ ổn, ta không đưa vào initialValue cho reduce() vì chủ quan nghĩ nó không cần thiết. Nhưng khi chạy sẽ được báo lỗi finalItemList.push is not a function.

TẠI SAO? Tại nếu không truyền vàoinitialValue, thì trong vòng lặp đầu tiên,reduce() sẽ mặc định coi phần tử đầu tiên của array (tức là 1), là finalItemList. Mà 1 là kiểu Number, nó đâu có method push() như kiểu Array.

Do vậy, việc truyền vào initialValue bằng 1 mảng rỗng [ ] ở đây là bắt buộc. Đoạn code đó phải sửa thành:

var finalResult = data.sort().reduce(removeDuplicate, []);

Với những trường hợp khác cũng tương tự, khi ta phải làm việc lẫn lộn giữa object, array, string, number, thì nguy cơ gây lỗi kiểu trên là có.

Vậy tốt nhất là cứ truyền vào một initialValue ban đầu bằng 0, bằng '', bằng [], hoặc {} tùy tình huống. Rule of thumb là cho nó cùng kiểu với kiểu dữ liệu cuối cùng muốn nhận về.

ngminhtrung 16-04-2018