Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Nodejs để duyệt file, đổi tên file, rồi move vào folder mới vừa được tạo

Bài toán:

Khi chuyển blog từ Jekyll sang Gatsby, cần phải xử lý đống bài viết từ blog cũ:

Format file bài viết của blog cũ (Jekyll): Chỉ duy nhất 01 file.

2018-02-22-JavScript-regexp-percentage.md

Format file bài viết trên blog mới (Gatsby): File đặt trong 1 folder, folder được đặt theo tên file cũ, file mới đổi thành index.md

2018-02-22-JavScript-regexp-percentage
	|
  |______index.md

Có khoảng 50 bài viết. Không làm tay, làm tự động như thế nào?

Giải quyết:

Sử dụng các API mục File System của Node.js. Tạo project luôn trong folder chứa các file bài viết .md cho tiện.

Thực ra là ta sẽ cần 2 thư viện:

 • Thư viện slugify để thanh tẩy chuỗi. Xem thư viện này ở đây
 • Thư viện fs-extra để xử lý vụ copy file. Cái này fs cũng làm được, nhưng khi đọc trên Stackoverflow thì có người bị báo lỗi, và gợi ý dùng thư viện này.

Các bước cũng đơn giản:

 • Bước 1: Dùng fs.readdir để đọc các file trong folder chỉ định.
 • Bước 2: Chạy vòng lặp cho từng file, loại bớt ký tự đặc biệt, xóa bỏ đuôi .md để tạo tên folder.
 • Bước 3: Copy file và đồng thời đổi tên file vào folder mới. Tên file là index.md, tên folder đã được gán ở bước 2. Lệnh fs.copy này đơn giản chỉ cần 2 thông số truyền vào: Nguồn (file hiện tại), và Đích (./${folderName}/index.md). Do folder đích chưa tồn tại, nên lệnh fs.copy() tạo luôn folder mới. Một công đôi việc.
const slugify = require('slugify'); // thư viện để thanh tẩy chuỗi, loại bỏ những ký tự đặc biệt
const fs = require('fs-extra');
const folder = './'; // gán vào folder hiện tại
const arr = [];

fs.readdir(folder, (err, files) => {

  if (err) throw err;

  files.forEach(file => {
    const regexp = /.md$/;
    let cleanedFileName = slugify(file, {remove: /[()]/g});
    const folderName = cleanFileName.replace(regexp, ""); // remove extension ".md"
    fs.copy(file, `./${folderName}/index.md`, err => {
      if (err) return console.log(err);
      console.log("success!")
    })
  })
})

Kết luận

Script trên chạy ngon về tổng thể. Còn nội dung bên trong từng file phải chỉnh sửa tí chút bằng thủ công, chưa làm tự động được.

Tham khảo:

ngminhtrung 13-04-2018