Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

JavaScript - vscdoe - thay thế ký tự dùng regular expression

Bài toán:

Cần sửa dấu "." thành "_" trong file JSON khi mở bằng vs code, cụ thể là sửa khoảng 200 mẩu tương tự như đoạn code dưới đây. Không sửa thủ công được, và dấu "." cần sửa là dấu nằm kẹp giữa 2 ký tự số (từ 0 đến 9).

  {
    "from": "01400551.20180408164046001",
    "id": "l-2",
    "to": "N1702006899521938233"
  }

Thực hiện:

Tham khảo từ bài này trên Stackoverflow

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp Ctrl + H, chọn vào biểu tượng dấu .* ở góc như khoanh đỏ.

 • Bước 2: Điền vào Search: ([0-9])\.([0-9])
 • Bước 3: Điền vào Replace: Điền $1_$2
 • Bước 4: Chạy đoạn Find and Replace này.

Đoạn regular expression trên có nghĩa là:

 • Phần ([0-9]) để tìm ký tự từ 0 đến 9, và cho nó vào 1 nhóm, ghi nhớ tên nhóm (chính là nhờ ký tự ( )). Do kết quả search ra 2 nhóm, ứng với 02 ký tự trước và sau dấu ., ta gán 2 nhóm đấy lần lượt vào 1 thuộc tính (được định nghĩa trước) của object RegExp là $1$2. Đọc về phần nhóm ở đây và phần thuộc tính định nghĩa trước của object RegExp ở đây.
 • Phần replace, thực chất là chạy method repace() của object RegExp (xem ở đây), cụ thể là giữ nguyên nhóm 1 và nhóm 2 (ứng với $1$2, chỉ thay thế dấu . bị kẹp giữa được tìm thấy bằng dấu _

ngminhtrung 09-04-2018