Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

React - truyền dữ liệu từ component con đến cha thông qua callback

Bài toán: Với 1 React app có tổ chức component như dưới đây, làm sao để mỗi lần có thay đổi ở component VideoListItem, thì component VideoDetail cũng thay đổi theo.

App
|
|
+---SearchBar
|
+---VideoList
|   |
|   +---VideoListItem
|
+---VideoDetail

Giải quyết: Case này lấy từ tutorial của Stephen Grider, course "Moden React with Redux" trên Udemy. Tác giả không đặt bài toán như trên, mà đi thẳng vào code như sau:

 • Bước 1: Từ component App, truyền 1 callback function vào component VideoList dưới dạng props. Code như sau:

  // bên trong component App
  
  <VideoList onVideoSelect={value => this.setState(value)} />
  
  <VideoDetail video={this.state.value} />

  Callback function ở đây chính là đoạn value => this.setState(value) (viết dưới dạng hàm mũi tên)

  Chưa dám nói đến vụ callback, chỉ riêng function này (tạm gọi tên là videoSelect) có tác dụng nhận vào 1 value (1 object), truyền sang cho hàm setState(). Một khi hàm setState() được gọi (ở đâu đó), nó sẽ thay đổi state của App, mà state này liên quan đến VideoDetail, khiến cho React render lại VideoDetail.

 • Bước 2: Từ component VideoList, truyền tiếp function videoSelect kia cho VideoListItem, cũng dưới dạng props.

  // bên trong VideoList
  
  <VideoListItem
  onVideoSelect = {props.onVideoSelect}
  />
 • Bước 3: Bên trong component VideoListItem, tạm lấy ví dụ là truyền function kia vào event handler onClick của 1 element <li> nào đó:

  // bên trong VideoListItem
  
  <li onClick={() => onVideoSelect(value)}>
  // ...
  </li>

  Mỗi khi bạn <li> này bị click, thì function videoSelect sẽ được gọi. Event handler onClick của <li> sẽ truyền value cho videoSelect. Vậy là function đã có đủ mọi thứ để thực thi, và nó sẽ chạy đúng với mục đích ban đầu đặt ra ở bước 1.

Nhận xét: Function videoSelect đã du lịch qua 2 cấp, từ App -> VideoList, rồi VideoList -> VideoListItem. Đến tận VideoListItem nó mới được truyền tham số để chạy, đáng nhẽ nó phải chạy trong không gian của VideoListItem, vậy mà dường như nó chạy trong không gian của App, kích động phản ứng ở trong App.