Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

JavaScript - RegExp - Kiểm tra input nhập vào có phải là percentage

Bài toán: Kiểm tra xem input nhập vào có phải là dạng "percentage" hay không? input này là khách hàng tự nhập toàn bộ vào 1 file JSON, không phải ở submit form.

Kết quả: Tìm được 1 regular expression để kiểm tra ở bài này trên StackOverflow.

if (/^\d+(\.\d+)?%$/.test(string_cần_test)) {
  // pass
} else {
  // fail
}

trong đó:

 • .test() là một method của RegExp, nhận vào 1 string, trả về true nếu string kia chứa kết quả trùng với regular expression.
 • Regular Expression:

  • được bọc trong 2 gạch chéo / /(ngoài cùng và cuối cùng)
  • ký tự ^ ứng với đầu chuỗi
  • ký tự \d trùng với các chữ số từ 0 đến 9
  • ký tự + ứng với số lần xuất hiện (bằng 1 trở lên) của item đứng ngay trước nó, trong trường hợp này là \d.
  • ký tự $ ứng với "cuối của string".
  • ký tự ? ứng với số lần xuất hiện (bằng 0, hoặc từ 1 trở lên) của item đứng ngay trước nó. Item đứng ngay trước nó trong trường hợp này là toàn bộ cụm (\.\d+)
  • Cụm (\.\d+) được bao bởi ngoặc kép ( ), báo hiệu là phải xử lý nó như là 1 cụm không tách rời các phần tử bên trong:
  • ký tự \. ứng với dấu chấm thập phân "."

Nhìn vào sơ đồ có thể thuyết minh rằng, regular expression trên sẽ kiểm tra xem string có:

 • bắt đầu bằng một hoặc nhiều chữ số hay không
 • nối tiếp bằng một dấu chấm, và một hoặc nhiều chữ số hay không. Toàn bộ cụm này có thể có hoặc không.
 • sau đó có kết thúc bằng ký tự % hay không

Nếu đúng, trả về true, sai trả về false.

Thử test RegExp này xem sau:

// khai báo hàm isPercentage
const isPercentage = string => {
  return /^\d+(\.\d+)?%$/.test(string);
  };
// kiểm tra một vài trường hợp
isPercentage("50%")
// output: true
isPercentage(".50%")
// output: false
isPercentage("0.50%")
// output: true
isPercentage("5.%")
// output: false
isPercentage("5aa.99%")
// output: false
isPercentage("5.99aa%")
// output: false
isPercentage("5.55")
// output: false

Vậy là RegExp trên không kiểm tra được với các trường hợp như ".50%""5.%".

Kết luận

Tạm chấp nhận RegExp trên. Nếu muốn chặt chẽ hơn, tìm hiểu thêm tại: http://regexlib.com/Search.aspx?k=percent