Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Làm thế nào để tìm và học theo các đoạn code đẹp của Javascript? (phần 1)

Phần 1: Viết ngày 23.08.2017

Dù mới học Javascript nhưng tôi thực sự mong mình không chỉ viết được 1 chương trình "chạy được", mà còn phải ngắn gọn, mạch lạc và dễ hiểu để bản thân hay bất kỳ người nào khác sau này đều cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào các dòng mã. Lúc viết xong chương trình calculator, dù đây là bài tập nhập môn của lập trình, tôi vẫn thắc mắc liệu mình viết các function, bố trí các objects, classes, variable names đã ok hay chưa? Có vài variable đặt tên đi đặt tên lại vài lần vẫn chưa thấy hài lòng 100%, e là sau này tự đọc lại cũng không hiểu. Tôi muốn đặt tiêu chuẩn cao ngay từ đầu cho mình, để người ngoài khi đọc portfolio của tôi, thấy code tôi viết, có thể hiểu được sự nỗ lực này. Nhưng làm thế nào để có thể đạt được level đó? Việc tuân theo vào coding style chỉ là 1 cách, nhưng chưa tổng quan lắm. Liệu việc đọc source code được đánh giá là "đẹp" có giúp tôi học được gì? Tôi đã google với keywords "quora how to read Javascript source code", và từ đó, những bài viết liên quan đến "where can I find well written Javascript code" cứ từ từ hiện ra, đánh trúng vào mối quan tâm. Với series này, tôi sẽ dịch và ghi chú lại những điều tôi thấy hay thực tập ngay bây giờ (nếu có thể), và để sau này quay lại so sánh đối chiếu.

Câu hỏi của tôi tuy "make senses" và có nhiều người hỏi tương tự, nhưng nó vẫn bị đánh giá là "too broad". Tuy vậy, dù gì thì tôi vẫn thu lượm được những điều bổ ích. 

Không. Một keyword mới để google sau này: "annotated sources". 

Một. Website cá nhân được khuyên để đọc (nơi có các articles về JavaScript)

Addy Osmani (Engineering manager at Google working on Chrome): https://addyosmani.com/blog/

Axel Rauschmayer (2ality is a blog about JavaScript, web development and mobile computing (but other topics are covered, too, occasionally): ②ality – JavaScript and more

John Resig (John Resig is best known as an expert in the JavaScript programming language and the creator of the most popular JavaScript library in the world: jQuery): John Resig – JavaScript Programmer

Nicholas C. Zakas (a principal engineer at Yahoo!, where he is front-end tech lead for the Yahoo! homepage and a contributor to the YUI library.) https://www.nczonline.net/

Hai. Website (ko phải dạng personal blog) được khuyên để đọc

UNDERSCORE.JS (a JavaScript library that provides a whole mess of useful functional programming helpers without extending any built-in objects. It’s the answer to the question: “If I sit down in front of a blank HTML page, and want to start being productive immediately, what do I need?” … and the tie to go along with jQuery’s tux and Backbone’s suspenders.) http://underscorejs.org/docs/underscore.html

Facebook JavaScript SDK (This repository contains the open source JavaScript SDK, last updated on June 2010, that allows you to utilize Facebook on your website.)** **https://github.com/facebookarchive/facebook-js-sdk/tree/deprecated

**Learning JavaScript Design Patterns **https://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/

D3.js – a JavaScript library for manipulating documents based on data. D3 helps you bring data to life using HTML, SVG, and CSS. D3’s emphasis on web standards gives you the full capabilities of modern browsers without tying yourself to a proprietary framework, combining powerful visualization components and a data-driven approach to DOM manipulation. https://d3js.org/

BACKBONE.JS http://backbonejs.org/docs/backbone.html

Ba. Cách đọc các source code

Bốn. Cách viết code